Akcja "ZIMA"

Zimowe utrzymanie dróg.

Urząd Miejski w Mielnie koordynuje pracami zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Mielno. Bezpośredni nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników sprawuje Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej tel. 094 345 98 68,  który koordynuje akcję zimowego utrzymania dróg przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Słoneczna 9 Mielno, tel.: 94 31 89 720.

Ponadto na terenie gminy działają następujący zarządcy dróg odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg;

  1. Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie – Sekcja Drogowa w Manowie tel. 94 34 244 45, 94 34 244 85, telefon dyżurny – 728 549 255. Odśnieżanie wszystkich dróg powiatowych na terenie Gminy Mielno.
  2. ZDW w Koszalinie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31;  94 34 27 831,  34 25 693. Odśnieżanie drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Mielno.

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz