Deklaracje śmieciowe

Deklaracje śmieciowe obowiązujące od 1 stycznia 2023 oraz w 2024 roku

Uwaga! Poczta e-mail nie jest prawidłowym sposobem złożenia deklaracji.
Deklaracje przesłane poprzez e-mail nie zostaną wprowadzone do systemu.

Zachęcamy do wypełnienia deklaracji przy pomocy Przyjazne deklarcje

Kreator krok po kroku przeprowadzi Cię przez prosty formularz. Na podstawie podanych przez Ciebie danych zostanie utworzona
i uzupełniona deklaracja, co pozwoli uniknąć błędów przy jej wypełnianiu. Pamiętaj, że jeśli nie zamierzasz złożyć deklaracji przez Internet (ePUAP) musisz ją wydrukować i podpisać, dołączyć informację o zużyciu wody za rok poprzedni, a następnie wysłać całość pocztą lub przynieść do Biura Obsługi Interesanta - UM w Mielnie.

 

DO - 1 (nieruchomości zamieszkałe, mieszane, świadczące usługi hotelarskie)

DO - 1W (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie)

DO - 3 (nieruchomości rekreacyjne)

Umowa - wzór (wskazanie podmiotu obowiązanego do wykonania obowiązków wynikających z u. c.p.g.)

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości

UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

UPL-1 Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Przypominamy !!!

Każdy właściciel nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Mielno jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok.

 

Stawka opłaty ( nieruchomości zamieszkałe, mieszane, hotelarskie)


Stawka opłaty za zbieranie odpadów w sposób selektywny wynosi 11,10 zł za 1 m3 zużytej wody, natomiast stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi odpady bio w przydomowym kompostowniku, wynosić będzie 10,00 zł za 1 m3 zużytej wody z nieruchomości. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosi 33,30 zł.

 

Stawka opłaty ( nieruchomości rekreacyjne)

 

Ryczałtowa stawka opłaty wynosi 224,90 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosi 899,60 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

 

NIEOBOWIĄZUJĄCE !!! - Deklaracje śmieciowe obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku:

        Deklaracja DO-1 - nieruchomości zamieszkałe, mieszane, świadczące usługi hotelarskie

        Deklaracja DO-1W - wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie

        Deklaracja DO-3 - nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości 

 

NIEOBOWIĄZUJĄCE !!! - Deklaracje śmieciowe obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku:

          Deklaracja DO-1 - nieruchomości zamieszkałe, mieszane, świadczące usługi hotelarskie

          Deklaracja DO-3 - nieruchomości niezamieszkałe rekreacyjne

 

NIEOBOWIĄZUJĄCE !!! -  Deklaracje śmieciowe obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku:

 

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz