MOJA WODA

Program Moja Woda

Od dziś mieszkańcy Gminy Mielno mogą aplikować do Funduszu o środki w ramach Programu Moja Woda!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpoczął nabór wniosków w programie Moja Woda.    W Biurze Koszalin WFOSiGW na ul. Zwycięstwa 111 informacji udziela Pan Maciej Nieckarz tel. 94 34 67 226.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której:

• znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny,

• planuje się budowę lub na której rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynek musi zostać oddany do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem wniosku o płatność, z wyłączeniem nieruchomości, dla których udzielone zostało już dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie a minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być niższa niż 2 000 zł.

Szczegóły: https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/moja-woda.html?fbclid=IwAR16T2uzBULATMMsNItwqynXmZqoLnOBy3yBschyOlLuB_gcWlPNgnB1kD0

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz