Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Zachodniopomorski Program Antysmogowy
- dofinansowanie na wymianę pieców lub kotłów węglowych

Do 29 kwietnia 2022 r. można składać zgłoszenia o przyznanie grantu na wymianę pieców lub kotłów w ramach programu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Mielno poprzez ograniczenie niskiej emisji”.


O granty mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.


Program może objąć wyłącznie lokale mieszkalne lub budynki jednorodzinne niesłużące prowadzeniu działalności gospodarczej.


Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać w terminie do 29.04.2022 r.


Wymianie podlegają piece/kotły na paliwa stałe takie jak węgiel, koks, czy ekogroszek.


Wysokość grantu, niezależnie od faktycznych kosztów, wynosi 7 500 zł.


Jednym z wymaganych załączników do zgłoszenia jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego. W przypadku jeśli ktoś nie posiada takiego dokumentu, Urząd Miejski wykona go na własny koszt w ramach budżetu projektu.


Przed przestąpieniem do wypełnienia zgłoszenia należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami dotyczącymi udzielenia grantu, zawartymi w regulaminie .


Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 001) Urzędu Miejskiego w Mielnie lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10, 76-032 Mielno.


Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia / wpływu (w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego) do Urzędu Miejskiego w Mielnie.


Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 94 345 98 40, 94 345 98 38.
 

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Załączniki:

- Uchwała Mielno program antysmogowy

- Regulamin udzielania wsparcia

- Zgłoszenie o przyznanie grantu

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz