Regulamin kąpielisk

REGULAMIN KĄPIELISK I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI W GMINIE MIELNO

1. Kąpielisko prowadzone jest przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, w godzinach od 9:30 do 17:30.
2. Akweny kąpieliska oznakowane są bojami w kolorze żółtym i czerwonym:
a. boje czerwone oznaczają strefę dla osób nie umiejących pływać o głębokości wody nie większej niż 1,20 m;
b. boje żółte oznaczają strefę dla osób umiejących pływać o głębokości wody do 4 m.
3. Informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli przekazuje się przez wywieszenie odpowiednich flag:
a. flaga biała - kąpiel dozwoloną,
b. flaga czerwona - zakaz kąpieli,
c. brak flagi - kąpielisko niestrzeżone przez ratowników.
4. Zakazuje się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
5. Zakazuje się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kapać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska zobowiązane są do podporządkowania się nakazom ratowników pełniących dyżur.
8. Ratownicy pełniący dyżur ubrani są w stroje koloru czerwono-żółtego z napisem „Ratownik”.
9. Leżakowanie dozwolone jest na terenie kąpieliska z wyjątkiem sektorów przeznaczonych do uprawiania sportów wodnych i plażowych oraz wyznaczonych miejsc dla ratowników pełniących dyżur.
10. Zabrania się wchodzenia i przebywania na falochronach oraz skakania z nich do wody.
11. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego zobowiązane są do stosowania przepisów regulujących żeglugę sportową i turystyczną na wodach morskich.
12. Niszczenie sprzętu oraz urządzeń znajdujących się w obrębie kąpieliska, służących zapewnieniu jego funkcjonowania, podlega karze.
13. Zabrania się na plaży, wydmach i klifach:
a. zrywania, ścinania, koszenia i deptania trawy i wszelkiej roślinności,
b. kopania rowów i dołów w pasie o dwumetrowej szerokości licząc od podstawy wydmy,
c. niszczenia umocnień brzegowych i ogrodzeń na przejściach, wydmach i klifach,
d. wchodzenia na hydrotechniczne umocnienia brzegowe,
e. przejazdu i przechodzenia poza oznaczonymi przejściami i drogami,
f. biwakowania i przebywania na wydmach i klifach,
g. rozpalania ognisk,
h. wprowadzania na teren plaży i wydm zwierząt domowych,
i. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu.
14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska. 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz